Algemene voorwaarden

1. Algemeen

MediaMarkt Nederland (“MediaMarkt Cloud”) biedt een cloudopslagdienst (“Service”) aan waarmee je een back-up kan maken van bestanden, deze kan opslaan, synchroniseren en delen via internet.

Deze algemene voorwaarden (de “Overeenkomst”) en onze Privacyverklaring zijn van toepassing op de Service. “Wij”, “onze” en “ons” verwijzen naar MediaMarkt Cloud, terwijl “je”", “jouw”, “lid” en “gebruiker” verwijzen naar de gebruiker of consument.

Door de Service te gebruiken, ga je akkoord met en ben je gebonden aan deze Overeenkomst.

2. Gebruikersaccount

Om de Service te gebruiken, moet je een MediaMarkt Cloud-account aanmaken. Je kan een individueel account (“Persoonlijk account”) of een familie-account (“Familie-account”) aanmaken.

3. Persoonlijk account en Familie-account

Persoonlijke accounts en Familie-account zijn alleen beschikbaar voor consumenten en niet voor bedrijven, organisaties, enz. Persoonlijke accounts en Familie-accounts kunnen niet worden gebruikt om gegevens op te slaan voor commerciële doeleinden. De uploadsnelheid ten opzichte van de opslagcapaciteit en functies zijn afhankelijk van het geselecteerde abonnement.

Persoonlijke accounts zijn abonnementen voor één gebruiker. Familie-accounts zijn deelbare abonnementen voor maximaal zes gebruikers.

Na het uitvoeren van de eerste betaling bij aankoop van MediaMarkt Cloud zal de betaling automatisch worden uitgevoerd door middel van automatische incasso. Betalingen worden niet gerestitueerd, ook niet als je het abonnement hebt opgezegd. Wanneer er een Familie-account wordt aangemaakt, wordt de persoon die het abonnement afsluit automatisch geregistreerd als de familiebeheerder. De familiebeheerder is verantwoordelijk voor het (gebruik van het) Familie-account en zijn leden.

De familiebeheerder moet elk lid van het Familie-account identificeren door voor elk lid een e-mailadres of mobiel telefoonnummer te registreren. Als familiebeheerder ben je verantwoordelijk voor het betalen van het Familie-account.

De familiebeheerder heeft geen toegang tot gegevens die zijn opgeslagen in het account van andere leden, tenzij deze worden gedeeld met de familiebeheerder.

Elk lid heeft alleen toegang tot zijn eigen bestanden, tenzij andere leden hun bestanden hebben gedeeld. Het staat de leden vrij om gegevens en bestanden met elkaar te delen.

Alle leden van een Familie-account moeten hetzelfde woonadres hebben. Elk lid moet dit bij inschrijving bevestigen.

4. Gebruikerslicentie

Wanneer je bent aangemeld voor een account in overeenstemming met de instructies van MediaMarkt Cloud, verleent MediaMarkt Cloud jou een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om de Service te installeren en te gebruiken.

Je zal de Service alleen installeren en gebruiken binnen het doel en met de beperkingen en instructies van MediaMarkt Cloud zoals beschreven in deze Overeenkomst. Je mag bijvoorbeeld geen commercieel gebruik maken van de Service, inclusief, maar niet beperkt tot, het verkopen of distribueren van de Software of Service aan een derde partij.

Code van derden kan onderdeel uitmaken van de Service. Hierop zijn de bijbehorende licenties van derden van toepassing.

5. User content

Je kan met de Service digitale inhoud (“User content”) delen, verzenden en uitwisselen. Je gaat ermee akkoord dat User content wordt opgeslagen op de servers in Noorwegen. Deze servers zijn van een serviceprovider die MediaMarkt Cloud hiervoor heeft ingeschakeld. Je garandeert dat je over alle benodigde rechten beschikt om de User content te verspreiden. Door gebruik te maken van de Service erken je dat MediaMarkt Cloud geen controle heeft over enige User content die wordt verzonden via of gebruikt wordt met de Service en dat je volledig verantwoordelijk en aansprakelijk bent voor het gebruik, de inhoud of de opslag van de genoemde User content. Indien de User content in strijd is met de toepasselijke wet- of regelgeving, dan kan deze worden verwijderd en elke actie die noodzakelijk wordt geacht, kan worden getroffen (inclusief, maar niet beperkt tot, beëindiging van het account). Bovendien kunnen viruscontroles worden uitgevoerd en wordt het uploaden van bepaalde bestanden mogelijk geblokkeerd.

Door gebruikmaking van de Service verleen je MediaMarkt Cloud (evenals serviceproviders en andere derden die namens of in opdracht van MediaMarkt Cloud handelen om de Service te verlenen) het recht om User content en andere informatie die we verkrijgen door jouw gebruik van de Service te verzenden, verwerken, gebruiken en openbaar maken, maar alleen voor zover (i) dit nodig is om de Service te verlenen, (ii) dit toegestaan ​​is op grond van deze Overeenkomst, of (iii) dit noodzakelijk is op grond van enige toepasselijke wet- of regelgeving of een bindende uitspraak van een gerechtelijke of administratieve toezichthoudende autoriteit.

6. Termijn, verlengingen en beëindiging

Persoonlijke accounts en Familie-accounts hebben een initiële looptijd van één maand en worden automatisch verlengd met een identieke abonnementsperiode (één maand).

Wil je het abonnement beëindigen? Zeg dan uiterlijk 7 dagen vóór de einddatum van jouw abonnement op. Opzeggen kan telefonisch via onze klantenservice. Jouw abonnement eindigt dan op de laatste datum van die abonnementsmaand. Voorbeeld: jouw abonnement start op 10 februari. Zeg je vóór 3 maart op, dan eindigt jouw abonnement op 9 maart.

Nadat een abonnement is beëindigd, wordt het account stopgezet. Alle User content in het account is tot 30 dagen na het einde van het abonnement toegankelijk voor de gebruiker. Na afloop van deze 30 dagen periode wordt de User content verwijderd en vernietigd. Als je als gebruiker van het Persoonlijk account of als de familiebeheerder niet, niet volledig of te laat betaalt, kan MediaMarkt Cloud na 21 dagen het abonnement beëindigen. We sturen je hierover een e-mail naar het bij ons bekende e-mailadres.

MediaMarkt Cloud heeft het recht om jouw account te beëindigen als je handelt op een manier die niet in overeenstemming is met deze Overeenkomst of instructies gegeven door MediaMarkt Cloud.

Het abonnement kan niet op een andere manier worden beëindigd dan beschreven in deze Overeenkomst. Je hebt niet het recht om het abonnement te retourneren.

7. Leeftijdslimiet

De minimale leeftijd van de familiebeheerder en de gebruiker van het Persoonlijke account is 18 jaar.

MediaMarkt Cloud heeft het recht om alle informatie, inclusief het gebruikersaccount en User content, te verwijderen en het abonnement te beëindigen als MediaMarkt Cloud ontdekt dat de familiebeheerder of de gebruiker van het Persoonlijke account jonger is dan 18 jaar.

Als een gebruiker van het Familie-account jonger is dan 18 jaar, garandeert de familiebeheerder dat de wettelijke vertegenwoordiger van deze gebruiker heeft ingestemd met het gebruik van de Service door deze minderjarige gebruiker.

8. Aanpassingen in persoonlijke informatie

De gebruiker van het Persoonlijke account of de familiebeheerder zal MediaMarkt Cloud onmiddellijk op de hoogte stellen van wijzigingen in het e-mailadres en betalingsinformatie door de accountinformatie te wijzigen. De gebruiker van het Persoonlijke account of de familiebeheerder is als enige verantwoordelijk voor eventuele kosten of gegevensverlies die kunnen optreden als gevolg van foutieve of niet bijgewerkte gebruikersinformatie.

9. Privacy en gegevensverwerking

Raadpleeg onze MediaMarkt Cloud Privacyverklaring en algemene Privacyverklaring voor informatie over privacy en gegevensverwerking.

10. Producten en diensten van derden

MediaMarkt Cloud kan je optionele applicaties, diensten of producten van derden ter beschikking stellen voor gebruik gerelateerd aan de Service (“Producten van derden”). Deze Producten van derden zijn niet noodzakelijk om de Service te kunnen gebruiken. Jouw gebruik van de Producten van derden (en eventuele uitwisseling van informatie, licenties, betalingen, enz.) is uitsluitend een aangelegenheid tussen jou en de betreffende derde partij die het product aanbiedt. MediaMarkt Cloud geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor jouw gebruik van dergelijke Producten van derden.

Als je vragen of opmerkingen hebt over de Producten van derden, neem dan contact op met de betreffende derde partij die het product aanbiedt.

11. Vereisten om de service te gebruiken

Om de Service te gebruiken, heb je een compatibele computer of mobiel apparaat met internettoegang nodig. Als je de Service gebruikt via een draadloze verbinding, dan kan dit resulteren in hogere kosten bij uw draadloze netwerkaanbieder. Je bent verantwoordelijk voor het betalen van dergelijke kosten en kosten voor andere diensten van derden die je gebruikt om toegang te krijgen tot de Service.

Je bent verantwoordelijk voor het onthouden en beveiligen van wachtwoorden. Je bent als enige verantwoordelijk en aansprakelijk voor elke activiteit die plaatsvindt onder je gebruikersnaam. Als je het wachtwoord voor het gebruikersaccount verliest, heb je mogelijk geen toegang tot zijn gegevens. Je gebruikersnaam en het wachtwoord zijn persoonlijk en mogen niet met derden worden gedeeld. Als gebruikers misbruik van hun account ontdekken, dan moeten ze MediaMarkt Cloud hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen.

12. Eerlijk en acceptabel gebruik

Al jouwgebruik van de MediaMarkt Cloud-producten en -diensten moet in overeenstemming zijn met de principes en doelstellingen zoals uiteengezet in deze Overeenkomst en met de toepasselijke wet- en regelgeving.

MediaMarkt Cloud kan algemene werkwijzen vaststellen of wijzigen om de beschikbaarheid van de Service te waarborgen en misbruik te voorkomen. Als onderdeel van deze praktijken kunnen de systemen worden gecontroleerd om overmatig gebruik van opslag- en netwerkbronnen te identificeren en om technische en andere maatregelen te nemen die MediaMarkt Cloud passend acht. Er kunnen zich beperkingen voordoen op de bandbreedte en het aantal API-aanroepen.

Onbeperkt heeft betrekking op de beschikbare opslagruimte. Als de opslagruimte groter is dan 5 TB per gebruiker, dan wordt de uploadsnelheid verlaagd.

MediaMarkt Cloud behoudt zich het recht voor om maatregelen te treffen die overmatig gebruik en misbruik van de Service te beperken en voorkomen. Als jouw totale opslag- en netwerkgebruik veel groter is dan het normale gebruik van een gemiddelde MediaMarkt Cloud-gebruiker, en/of aangeeft dat de Service wordt gebruikt voor ander dan normaal individueel en niet-commercieel gebruik, kan dit worden beschouwd als misbruik van de Service.

In bovengenoemde gevallen kan MediaMarkt Cloud het abonnement beëindigen, of het account en/of de Gebruikersgegevens verwijderen. Voor zover mogelijk, zal je in dat geval door MediaMarkt Cloud op de hoogte worden gesteld. MediaMarkt Cloud kan contact met je opnemen met een voorstel hoe je zelf jouw gebruik van de Service kan wijzigen.

MediaMarkt Cloud behoudt zich het recht voor om de toegang te blokkeren en het gebruik van de Service te weigeren, User content te verwijderen en/of het account te beëindigen als je, naar het oordeel van MediaMarkt Cloud, deze Overeenkomst schendt.

Opslag en/of verspreiding van gegevens in strijd met toepasselijke wet- en regelgeving kan worden gerapporteerd aan de bevoegde autoriteiten.

13. Beperking van aansprakelijkheid en afwijzing van garantie

MediaMarkt Cloud is in geen geval verantwoordelijk voor enige schade, kosten of verlies in verband met het gebruik van de Service. Dit geldt ook voor het verlies van Gebruikersgegevens die zijn opgeslagen in de account en de gevolgen van gegevensverlies. De totale aansprakelijkheid van MediaMarkt Cloud voor enige vorm van schade, kosten of verlies met betrekking tot de Service en deze Overeenkomst is in ieder geval beperkt tot een bedrag gelijk aan het bedrag dat voor dat account is betaald in de afgelopen 12 maanden voordat de claim ontstond.

MediaMarkt Cloud is echter nooit aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade van welke aard dan ook.

De bovenstaande beperkingen zijn ook van toepassing op serviceproviders of andere derden die namens of in opdracht van MediaMarkt Cloud handelen om de Service te leveren.

14. Wijzigingen in de Service en voorwaarden

MediaMarkt Cloud heeft het recht om per de start van een abonnementsmaand de kosten eenzijdig aan te passen. Wij brengen je hiervan minimaal 40 dagen vóór de ingang van de wijziging per e-mail op de hoogte.

MediaMarkt Cloud behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen en/of aan te vullen. Je wordt hierover per e-mail geïnformeerd. Wij informeren je minimaal 40 dagen voorafgaand aan de ingang van de wijziging en/of aanvulling, tenzij de wijziging en/of aanvulling eerder moet worden verwerkt omdat deze bijvoorbeeld het gevolg is van nieuwe wet- of regelgeving of een bindend besluit van een gerechtelijke of toezichthoudende autoriteit.

Als je het niet eens bent met een wijziging, dan kan je het Abonnement beëindigen (zie paragraaf 6).

15. Diversen

MediaMarkt Cloud behoudt zich het recht voor om deze Overeenkomst over te dragen aan een derde partij. MediaMarkt Cloud zal gebruikers hier uiterlijk 3 dagen van tevoren per e-mail van op de hoogte stellen.

16. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Deze Overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met Nederlands recht. Alle geschillen die voortvloeien uit deze Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam, Nederland.

17. Klantenservice

Neem voor vragen over de Service contact op met de klantenservice.